تبلیغات
اسلام آباد امروز

اسلام آباد امروز
ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
نویسندگان
دروغ دردهکده جهانی؟


دروغ پراکنی ازنوع (پایگاه تحلیلی،خبری اسلام آبادپرس)؟

اولا گیرم این مطلب درست باشدشماچگونه وچطوربه این تماس تلفنی دست پیدا کرده اید؟

ثانیا این مطلب چرا به دکتر امینی گفته،مگردکتر امینی میتواندتاثیرمثبتی روی آرافلاحت پیشه در اسلام آباد داشته باشد؟

ثالثا....

ازاین دروغ پراکنی های نخ نما که بگذریم خدارا شکر به مطلبی اذعان نموده ایدکه نشانگرتوجه وباورمردم اسلام آبادبه فلاحت پیشه است.به نوعی به مردم قدرشناس واندیشمند اسلام آبادگفته ایدکه ای مردم اسلام آباداین صحبتها ازمانیست،که باور نکنید؟این صحبتها از فلاحت پیشه است که برعلیه خودگفته.پس بیائیدآنهاراباورکنید؟وبیائیدازکاندیدای موردنظرماحمایت کنید؟؟چونکه فلاحت پیشه خودش گفته وضع آراء من خوب نیست؟؟!!

دوستان پرسی شما دانسته ویا ندانسته به انتخاب وآگاهی مردم اسلام آبادتوهین نموده اید؟به نوعی گفته ایدکه مردم اسلام آبادبه کسی رای میدهندکه آراء زیادی داشته باشد،نه توانمندبه عبارت دیگرگفته ایدکه آنها برمبنای تعقل واندیشه رای نمیدهندبلکه برای آنهاتفاوتی نداردکه چه کسی را انتخاب کنندفقط میخواهندهمراه جماعت باشند نه انتخاب کننده؟

راستی دوستان عزیزوبلاگ نویس(تحلیلی تخیلی، اسلام آبادپرس) بهترنیست به دنبال شب نامه نویسی برویدتا شایدافرادی که کورسوادی دارند؟(که خداراشکرآنهاهم ازمن وشما بهترمسائل را تحلیل میکنند)دروغ های  نخ نمای شماهارا باورکنند؟

مردم فهیم وقدرشناس اسلام آبادهرچندکه میداننداین دروغها ازحلقوم دشمنان اسلام آبادغرب بیرون آمده وآنهارا باورنمیکنندولی بدان که تعدادی زیادی ازطرفداران پروپاقرص شمابه دکترامینی تلفن زده اندودکتر امینی شنیدن وگفتن این مطالب را دروغی تبلیغاتی ازجانب باندی ورشکسته سیاسی دانسته؟وایشان گفته اندعنوان کردن چنین مطلبی توهینی است به قدرشناسی وشعور سیاسی اجتماعی مردم با لیاقت اسلام آباد غرب.زیرامردم اسلام آبادمیدانندبه چه کسی رای بدهندوآن کس فردی نیست به جزء دکترفلاحت پیشه؟ آیا مردم اسلام آبادصدائی رساتر ازصدای فلاحت پیش دارند؟آیامردم اسلام آبادخدمت گذاری صادق ترازفلاحت پیشه دارند؟که اورا انتخاب کنند؟یقینا خیر

آری دوستان پرسی دراسلام آبادنخبگان واندیشمندان زیادی وجوددارد وکاندیداهم شده اندواین مایه افتخار وسربلندی استان کرمانشاه وحتی کشورعزیزمان ایران است؟امافلاحت پیشه علاوه براینکه یکی ازنخبگان وفرهیختگان برجسته استان وکشوراست.یکی ازسیاستمداران برجسته ایران است که یدی طولادرتحلیل مسائل سیاسی واقتصادی ایران وجهان دارد.معضلات ومشکلات حوزه انتخابیه را خوب شناخته ومسیر برون رفت ازمشکلات اسلام آبادغرب را پیدا نموده وبا اطلاع کامل کریدورهای راهبردی حرکت به سوی توسعه وپیشرفت استان وحوزه انتخابیه می تواند هرچه بیشتر مفیدتروکاراترباشد.وگامهای بلندی درراستای توسعه وپیشرفت حوزه انتخابیه واستان بردارد وباید بدانیدومیدانیم که مخالفت غیراخلاقی وغیرعقلانی دشمنی با اسلام آباد واستان وکشور است؟

خدایا ازدشمنی دشمنان ....به تو پناه میبریم.

منبع: خرداد 90
طبقه بندی: انتخابات، اسلام آباد غرب،
[ جمعه بیست و هشتم بهمن 1390 ] [ 09:18 ب.ظ ] [ صفری ]

درباره وبلاگ

این وبلاگ ، پایگاه خبری شهرستان اسلام آباد غرب بوده که درعین اولویت دادن به مسائل شهرستان ، به مسائل استانی و ملی نیز خواهد پرداخت